Nočná hasičská súťaž

Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“ 10. ročník

Dátum a miesto konania: 21.jún 2014 (sobota) o 22:00 hod v Spišskom Bystrom (Kubašok)

Usporiadateľ: OcÚ a DHZ Spišské Bystré

Kategórie: Družstvá mužov a žien

Program: 21:00 – príchod a prezentácia

22:00 - nástup družstiev

22:10 – začiatok súťaže vyhodnotenie súťaže

24:00 -- vyhodnotenie súťaže

Výstroj súťažiacich: odev jednotný (zakryté plecia), prilba (neupravená, podľa STN), služobný opasok (alebo iný používaný v PO).

Náradie na základňu: Všetko náradie (vrátane stroja) nesmie byť viditeľne upravené, musí zodpovedať STN a týmto pokynom. Iné pomôcky (podpery, vidlice a pod) sú zakázané. Povolená je plochá podložka pod polospojky savíc ( max. 0,5 x 0,5 m).

Štartovné: 4, 00 ,- €

Prihlasovanie doručiť záväznú písomnú prihlášku alebo nahlásiť počet družstiev – záväzné prihlasovanie družstiev e-mailom : brutovsky.d@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0918 888 732 do 19.6.2014 do 20.00 hodiny. Pri prihlasovaní uviesť, ktoré štartovné čísla Dobrovoľný hasičský zbor požaduje a záväzný počet stravy. Priebežná štartovná listina bude zverejňovaná na stránke www.podtatranskahl.sk . Po uvedenom termíne bude na stránke zverejnená konečná štartovná listina. Družstvá , ktoré sa prihlásia po stanovenom termíne budú zaradené na záver štartovnej listiny.

Stravovanie: v prípade záujmu je stravné 1,50 ,- €

Plnenie disciplíny:

  • V zmysle súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2014 s výnimkou nebude použitý pretlakový ventil a Pokynov vydaných OV DPO Poprad pre rok 2014 zverejnených na stránke www.podtatranskahl.sk

  • počas útokov bude osvetlená celá trať

  • pri menšom počte družstiev ako 10 budú dva pokusy

Protesty: žiadne 

 

Michal Jurčík, veliteľ DHZ, v.r.

Fotografie: 
Facebook comments: