Previerka pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov

     Dobrovoľná požiarna ochrana SR podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi pomáha samosprávam a právnickým subjektom pri preverovaní dobrovoľných hasičských jednotiek určených na plnenie  určených úloh. Previerky, účelom ktorých je zvyšovanie odbornej úrovne členov, overenie získaných vedomostí, zručností, fyzickej zdatnosti a odborností získaných počas výcvikového roka,  organizuje DPO SR v spolupráci s profesionálnymi hasičmi z Hasičského  a záchranného zboru a samosprávou.

     V okrese Poprad sa previerka uskutočnila v sobotu 17.5.2014 vo výcvikovom areáli DHZ Spišské Bystré v Kubašku .  I keď previerka bola sťažená nepriaznivým dlhodobým daždivým počasím neodradilo to dobrovoľných hasičov, ktorých sa tu stretlo dve stovky. Boli tu pozvaní i všetci starostovia obci i primátori miest Popradského okresu i dvadsiati držitelia najvyššieho ocenenia v Dobrovoľnej požiarnej ochrane – čestného titulu „ Zaslúžilý člen DPO SR „.

     Previerka, tak ako všetky hasičské akcie v okrese Poprad  v tomto roku, sa niesla v duchu osláv 90. výročia vzniku Okresnej hasičskej jednoty Poprad – predchodcu Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany. V úvode na slávnostnom nástupe boli pozdravnými listami  pri tejto príležitosti ocenení prítomní  starostovia i zaslúžilí členovia. Pamätné listy boli odovzdané aj všetkým zúčastneným dobrovoľným hasičským zborom.

     Do previerky pripravenosti sa zapojilo 19 hasičských družstiev, ktorých úlohou bolo splniť určené limity  v odborných vedomostiach v ochrane pred požiarmi  a  ďalšou úlohou hasičských  družstiev  bolo vykonať požiarny útok z prírodného vodného zdroja.

     Všetky zúčastnené hasičské družstvá splnili dané limity pre získanie osvedčenia -  I. stupeň pripravenosti, o čom získali potvrdenie pre svojich  starostov obcí a primátorov miest v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi .

     Najlepšie výsledky dosiahol DHZ Vikartovce, ktorý prevzal putovnú cenu OV DPO Poprad, ktorú odovzdal jeho okresný veliteľ DPO  zaslúžilý člen  František Kundis.

     Ako najsympatickejšie družstvo bolo ocenené družstvo zo Spišskej Teplice.

 

Ondrej Klimo

Facebook comments: